ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัด และสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงแรงงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แบบสอบถาม