ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แผนด้านการป้องกัน/ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านส่งเสริมคุณธรรม

มาตรการ
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน งปม.พ.ศ.2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่มใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 ประกาศ
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นโยบายการให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตของปลัดกระทรวงแรงงาน ฉบับภาษาอังกฤษ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง นโยบายการให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริตของปลัดกระทรวงแรงงาน ณ วันที่ 20 มกราคม 2560
ประกาศเจตจำนงสุจริตของปลัดกระทรวงแรงงาน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

 

แผนด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงแรงงาน
รายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
รายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี (พ.ศ.2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ประจำปี (พ.ศ.2561)
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน ประจำปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบ้ติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2559 - 2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2555

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2554
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2553

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน
  ายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( รอบ 6 เดือน )
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2561
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2561-2564)
  แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2561-2564) 

 

 คู่มือ
   
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน "กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทุจริต" (Zero Corruption)
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 7 รูปแบบ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
  คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

 

ที่มา :  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต / สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร