ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แผนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบ

 

แผนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบ

 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2554

 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555-2559 (รายงานฉบับสมบูรณ์)

 

 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555-2559

(ฉบับคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554)

 

 

  ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สป.