ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักวิชาการ

ตุลาคม60 

 ตารางเปรียบเทียบ
 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ