ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักวิชาการ

พฤศจิกายน60 

 ตารางเปรียบเทียบ
 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ