ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กันยายน62 

 ตารางเปรียบเทียบ
 

ที่มา :  สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร   สำนักงานสถิติแห่งชาติ