ข่าวประกาศ

หัวข้อ วันที่
icon 721 ประกาศผลการประกวดราคาเช่าโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (1 มีนาคม 2554 - 30 กันยายน 2554) 22/02/2554
icon 722 ประกาศสอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) ระหว่างวันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2554 17/02/2554
icon 723 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 03/02/2554
icon 724 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง ปี 2553/2554 แก่ภาคเอกชน 03/02/2554
icon 725 ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2554 (ระหว่างวันที่ 2-14 กุมภาพันธ์ 2554) 02/02/2554
icon 726 ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28/01/2554
icon 727 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2554 28/01/2554
icon 728 ประกาศผลการคัดเลือกการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการ 28/01/2554
icon 729 ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2554 (1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 14 - 19 มกราคม 2554) 14/01/2554
icon 730 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 12/01/2554
icon 731 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) ระหว่างวันที่ 12 มกราคม -24 มกราคม 2554 12/01/2554
icon 732 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 12/01/2554
icon 733 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 10-13 มกราคม 2554) 11/01/2554
icon 734 สอบราคาซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 7-18 ม.ค. 54 07/01/2554
icon 735 สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน ระหว่างวันที่ 7-17 ม.ค. 54 07/01/2554
icon 736 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2553- 11 มกราคม 2554 30/12/2553
icon 737 ประกาศร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2553-6 มกราคม 2554) 30/12/2553
icon 738 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554-30 กันยายน 2554) ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2553-6 มกราคม 2554) 30/12/2553
icon 739 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 5) โดยมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2554 27/12/2553
icon 740 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554) 24/12/2553