ข่าวประกาศ

หัวข้อ วันที่
icon 721 ประกาศผลการคัดเลือกการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานราชการ 28/01/2554
icon 722 ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2554 (1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 14 - 19 มกราคม 2554) 14/01/2554
icon 723 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 12/01/2554
icon 724 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) ระหว่างวันที่ 12 มกราคม -24 มกราคม 2554 12/01/2554
icon 725 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 12/01/2554
icon 726 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 10-13 มกราคม 2554) 11/01/2554
icon 727 สอบราคาซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 7-18 ม.ค. 54 07/01/2554
icon 728 สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายวัน ระหว่างวันที่ 7-17 ม.ค. 54 07/01/2554
icon 729 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2553- 11 มกราคม 2554 30/12/2553
icon 730 ประกาศร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2553-6 มกราคม 2554) 30/12/2553
icon 731 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554-30 กันยายน 2554) ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2553-6 มกราคม 2554) 30/12/2553
icon 732 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 5) โดยมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2554 27/12/2553
icon 733 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554) 24/12/2553