ออสเตรเลียทาบทามขอแรงงานไทยไปทำงานก่อสร้าง


 

 

            

                                                                                                                  Download Images

 

          นางสาวส่งศรี บุญบา รองปลัดกระทรวงแรงงาน ต้อนรับคณะผู้แทนจากมลรัฐนอร์ทเทิร์นเทริทอรี ออสเตรเลีย โดยมีนายเกรก วอลลิส อุปทูต (ด้านการย้ายถิ่นฐาน) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย  Mr Greg Wallis, Counsellor (Immigration), Australian Embassy และผู้แทนกระทรวงธุรกิจและการ จ้างงานของดินแดนนอร์ทเทิร์นเทริทอรี เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อหารือลู่ทางการจัดส่งแรงงานฝีมือไปทำงานด้านก่อสร้าง ในระบบรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือจีทูจี จำนวนกว่า 20,000 อัตรา โดยระบุต้องมีประสบการณ์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับของนายจ้าง เพื่อการสื่อสารด้านป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ และเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน


          รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การหารือนี้เพื่อสรุปสาระสำคัญในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในมลรัฐนอร์ทเทิร์นเทริทอรี ออสเตรเลีย ซึ่งทางตัวแทนออสเตรเลียแจ้งความประสงค์ต้องการแรงงานกว่า 20,000 อัตรา ในโครงการก่อสร้างที่จะเริ่มในปี 2013 โดยที่กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุญาตและการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหน้าที่ฝึกอบรมแรงงานไทยให้มีคุณสมบัติตรงตามความประสงค์ของนายจ้าง ซึ่งในกรณีงานก่อสร้างที่ออสเตรเลียนี้ นายจ้างต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือ พร้อมทั้งต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพื่อสามารถเข้าใจในระบบป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน การไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการที่ไม่สามารถสื่อสารได้เข้าใจ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ต้องพูดคุยหารือกันในรายละเอียดให้ชัดเจนรอบด้านเสียก่อนเพื่อที่จะสามารถไปทำงานได้อย่างถูกต้องกระบวนการจัดส่ง รวมทั้งวิธีการคัดเลือกแรงงาน การทดสอบฝีมือ ว่าจะมีวิธีใด ฝ่ายใดเป็นผู้จัดการ เป็นต้น


          สำหรับการจัดส่งแรงงานไปทำงานยังออสเตรเลียนั้น ทางรัฐบาลกลางของออสเตรเลียกำหนดให้ผู้    หางานต้องได้รับวีซ่าประเภทซับคลาส 457 (subclass 457) เสียก่อน โดยจะต้องผ่านการทดสอบด้านทักษะฝีมือ และคุณสมบัติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่งหากได้รับอนุมัติวีซ่าประเภทนี้แล้ว คนหางานยังสามารถนำคู่สมรสไปทำงาน และนำบุตรไปเรียนได้อีกด้วย  แต่เนื่องจากแรงงานไทยมีข้อจำกัดด้านภาษาอังกฤษ จึงต้องมีการหารือแนวทางการส่งเสริมให้แรงงานไทยได้รับโอกาสเพื่อไปทำงานยังออสเตรเลียได้มากขึ้น โดยในอนาคตทางออสเตรเลียสนใจที่จะสนับสนุนการให้การฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่แรงงานไทยเพื่อเพิ่มโอกาสต่อไป และคณะผู้แทนออสเตรเลียแจ้งด้วยว่าที่ผ่านมาแรงงานต่างชาติที่ได้รับวีซ่าซับคลาส 457 จะสามารถทำงานได้ถึง 4 ปี แต่ส่วนใหญ่ทางนายจ้างจะต่อสัญญาให้ ซึ่งบางรายทำงานนานถึง 7-8 ปี เนื่องจากออสเตรเลียมีความขาดแคลนแรงงานสูงนั่นเอง


---------------------------------------------------


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 นฤป  สุรเดชา  -  ข่าว /สมภพ ศีลบุตร – ภาพ


แรงงานไทย  “ต้นทาง-ต้นทุน”  เศรษฐกิจไทย 
กระทรวงแรงงาน “มุ่งมั่น – โปร่งใส ” ยึดหลักธรรมาภิบาลวันที่: 
03 พฤษภาคม 2012