ประกาศผลการประกวดราคาเช่าโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (1 มีนาคม 2554 - 30 กันยายน 2554)