ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน 2554)