ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2555