เผยแพร่ประกวดราคารายการจ้างเหมาบริกรรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 มกราคม 2555