ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2555