ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2555