เผยแพร่ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2555