ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2555