ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และราคากลางโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ที่ต้องการจะวิจารณ์หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 59096167277

ไฟล์แนบขนาด
ราคากลาง.pdf280.01 KB