ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ที่ต้องการจะวิจารณ์หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 59096225468

ไฟล์แนบขนาด
ราคากลาง.pdf335.41 KB