ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และราคากลาง การจ้างพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราราคา (Electronic Bidding : e-bidding)

ผู้ที่ต้องการจะวิจารณ์หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 59096250170

หมายเหตุ : ผู้ประสงค์จะวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างดังกล่าว ให้วิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้วิจารณ์ และประทับตรา (ถ้ามี) โดยส่งมาช่องทางดังนี้ แฟกซ์ : 02-2473418 , Email : fic@mol.mail.go.th หรือส่งด้วยตัวเองที่กองบริหารการคลัง ชั้น 9 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 

ไฟล์แนบขนาด
ราคากลาง229.03 KB