ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th

เลขที่โครงการ 59096167277

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศ.pdf780.97 KB