ประกาศราคากลาง ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ รถบรรทุกและรถโดยสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)