ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศราคากลาง ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ รถบรรทุกและรถโดยสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)