ประกาศราคากลาง ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 เดือน

 ผู้สนใจดูรายละเอียดในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางเว็บไซต์ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp เลขที่โครงการ 59106043363 และหากจะวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารปรกวดราคาดังกล่าว ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) มาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้ fax. 022473418 ,Email : fic@mol.mail.go.th ,หรือยื่นด้วยตนเองที่ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 9 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ