ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2

 ผู้ที่ต้องการจะวิจารณ์หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สามารถเข้าไป  ดูรายละเอียดได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 59096250170

หมายเหตุ : ผู้ประสงค์จะวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างดังกล่าว ให้วิจารณ์เป็น    

               ลายลักษณ์อักษร กล่าวคือให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้วิจารณ์ และประทับตรา (ถ้ามี) โดยส่ง 

               มาช่องทางดังนี้ แฟกซ์ : 02-2473418 , Email : fic@mol.mail.go.th หรือส่งด้วยตัวเองที่

               กองบริหารการคลัง ชั้น 9 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ไฟล์แนบขนาด
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่2.pdf2.4 MB