ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบ Log ทดแทน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ผู้ที่จะวิจารณ์จะต้องวิจารณ์โดยเปิดเผยตัวโดย ให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ส่งมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้ fax.022473418 ,email: fic@mol.mail.go.th หรือส่งด้วยตนเองที่ชั้น 9 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กลุ่มงานพัสดุ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทาง http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp เลขที่โครงการ 59106080501

ไฟล์แนบขนาด
ราคากลาง336.29 KB
สเป็ก4.88 MB