ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp

เลขที่โครงการ 59106039449

ผู้ที่ต้องการวิจารณ์ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจะต้องวิจารณ์โดยเปิดเผยตัว คือทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) มาทาง Fax. 022473418 ,email : fic@mol.mail.go.th , หรือยื่นด้วยตนเองที่ ชั้น 9 กลุ่มงานพัสดุ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กทมฯ