ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ผู้ที่จะวิจารณ์ให้วิจารณ์โดยเปิดเผยตัว กล่าวคือให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ส่งมาตามช่องทางดังนี้ : Email : fic@mol.mail.go.th / Fax. 022473418 / หรื่อยืนด้วยตนเองที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

ดูรายละเอียดได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp เลขที่โครงการ 59116203764

ไฟล์แนบขนาด
ราคากลาง372.55 KB