ประกาศราคากลาง ร่างคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถรถยนต์