ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและ ร่างเกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ผู้ที่จะวิจารณ์ให้วิจารณ์โดยเปิดเผยตัว กล่าวคือให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ส่งมาตามช่องทางดังนี้ : Email : fic@mol.mail.go.th / Fax. 022473418 / หรื่อยืนด้วยตนเองที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เลขที่โครงการ 59116203764