ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 - ผู้ที่จะวิจารณ์จะต้องวิจารณ์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ส่งมาตามช่องทางดังนี้  Fax. 022473418 ,Email : fic@mol.mail.go.th ,ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง ชั้น 9 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กลุ่มงานพัสดุ ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://process3.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 59126226540

ไฟล์แนบขนาด
ราคากลาง26.22 KB