ประกาศประกวดราคาประกวดราคาจัดซื้อระบบ Log ทดแทน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาได้ที่ http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp

เลขที่โครงการ 59126143352

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศ1020.67 KB