ประกาศราคากลางและร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงานระดับสูง (นบรส.) รุ่นที่ 7 ช่วงที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบขนาด
ราคากลาง.pdf274.68 KB
ประกาศ.pdf99.71 KB