ก.แรงงาน จัดกิจกรรม “รัฐบาลรวมใจ พลิกวิกฤต ฟื้นชีวิตสู่การทำงาน” นครปฐม

วันที่: 
15 ธันวาคม 2011

 

                 กระทรวงแรงงาน รวมพลังทุกภาคส่วนจัดงาน “รัฐบาลรวมใจ พลิกวิกฤต ฟื้นชีวิตสู่การทำงาน CLEAN UP ขยะเพื่อชุมชน” โดยมีทุกภาคส่วนกว่า 2,500 คน ทำความสะอาดโรงงาน โรงเรียน และชุมชนโดยรอบ หวังให้ผู้ใช้แรงงานและประชาชนกลับเข้าทำงาน หรือมีงานทำได้รับการจ้างงานโดยเร็ว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน

 

 

 

 

                                                                                                                 Download Images

 

               นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบกิจการเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบและเข้าใจปัญหาจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ได้กำหนดมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะฟื้นฟู โดยต้องการให้สภาพบ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครปฐม อาทิ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน โดยการขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ำและทำแนวกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอสามพรานและบางเลน รวม 12 แห่ง มีผู้ได้รับการจ้างงาน 600 คน ได้รับค่าจ้างวันละ 150 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน จัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 3,000 คน ตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน และโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้างโดยรัฐสมทบจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างคนละ 2,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน การจัดทำสุขาลอยน้ำ การจัดทำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย และกิจกรรมช่วยเหลือการสัญจรของผู้ประสบอุทกภัย โดยจัดรถรับ-ส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง ออกให้บริการ รวม 18 เส้นทาง ในเขตพื้นที่สามพราน พุทธมณฑล และบางเลน ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครปฐมเริ่มคลี่คลายบรรเทาลงแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและเยียวยา จึงได้จัดงาน “รัฐบาลรวมใจ พลิกวิกฤต ฟื้นชีวิตสู่การทำงาน Clean Up ขยะเพื่อชุมชน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2554 สำหรับกิจกรรมวันนี้จะมีประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนในเขตตำบลกระทุ่มล้มและใกล้เคียงกว่า 2,500 คน รวมถึงนายจ้าง ลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่ ร่วมทำความสะอาดและกำจัดขยะบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีบริการด้านแรงงานจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครปฐมและส่วนราชการอื่นๆ อาทิ กิจกรรมนัดพบตำแหน่งงาน แนะแนวอาชีพ คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำทางออก ปัญหาแรงงาน ให้คำปรึกษาความปลอดภัยการทำงานหลังน้ำลด ผู้ประกันตนยื่นกู้ซ่อมบ้าน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฟรี-ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อจะให้ทุกๆ ท่านได้พลิกฟื้นคืนชีวิตสู่การทำงานได้ต่อไป

 

               สำหรับจังหวัดนครปฐมได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2554 เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัด 102 ตำบล 905 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 230,165 คน 85,381 ครัวเรือน โดยเฉพาะในอำเภอบางเลน นครชัยศรี สามพราน และพุทธมณฑล ที่ผ่านมาจังหวัดได้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท รวม 21,029 ครัวเรือน  

 

               ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังให้จัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัย “ชาวนครปฐมรวมใจ ช่วยเพื่อนร่วมจังหวัด” ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อเป็นศูนย์รวมในการรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค การจัดทำอาหารกล่องสำเร็จรูป ส่งแจกจ่ายไปยังศูนย์พักพิงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอีกด้วย

 

แรงงานไทย “ต้นทาง – ต้นทุน” เศรษฐกิจไทย