ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน จับมือ 10 ประเทศอาเซียน + เกาหลีใต้บันทึกข้อตกลงอาชีวอนามัยความปลอดภัย

วันที่: 
22 มกราคม 2013

 

             กระทรวงแรงงาน จับมือ 10 ประเทศอาเซียน พร้อมเกาหลีใต้ จัดลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถยกระดับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยผู้ใช้แรงงานมาตรฐานเดียวกันรองรับประชาคมอาเซียน

 

 

 

 

 

                  นายอาทิตย์ อิสโม รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระหว่างสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับ Korea Occupational and Health Agency ( KOSHA ) หรือองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ว่า การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและเกาหลีใต้ทำตัวชี้วัดด้านด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพราะขณะนี้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงานแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันตามลักษณะของประเภทอุตสาหกรรม อาทิ ประเทศสิงคโปร์มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำงานค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประชากรส่วนมากจะทำงานในสำนักงาน  จึงมีอัตรา  ความเสี่ยงต่อการประสบอันตรายจากการทำงานน้อย ส่วนในอนาคตความก้าวหน้าทางวิชาการดังกล่าวสามารถกำหนดรายชื่ออุตสาหกรรมที่มีอันตรายจากการทำงาน ซึ่งต้องกำหนดระดับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการสนับสนุน การพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย อันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดีขึ้น

 

                 รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อการฝึกอบรม ให้ความรู้ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ การประชุมเชิงวิชาการ การดำเนินโครงการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจ คาดว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยจะมีความเข้มแข็ง และพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีข้อมูลทางวิชาการมาช่วยสนับสนุนที่จะสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่ผู้ใช้แรงงานของประเทศไทยที่จะเป็นมาตรฐานเดียวกันในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

 

                

**********************************

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/สุพัตรา ภาระหัส – ภาพ/