ก.แรงงาน ลงพื้นที่สุโขทัย – อุตรดิตถ์ มอบนโยบายหัวหน้าส่วน ติดตามค่าจ้าง 300 บาท

วันที่: 
21 มกราคม 2013 - 22 มกราคม 2013

 

 

             ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรี อนุสรณ์’ ลงพื้นที่สุโขทัย – อุตรดิตถ์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก.แรงงาน มอบนโยบาย ติดตามรายงานการปรับค่าจ้าง 300 บาท แนะ ขรก. ทำงานเชิงรุก เน้น ลงพื้นที่สัญจรพบประชาชนวันหยุด ดึง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สมัคร ม. 40 ป้องกันใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย ประสาน อบต.เทศบาล หาที่ให้เด็กเรียน

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                                    Download Images

 

                นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อมอบนโยบายและติดตามรายงานสถานการณ์การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่า ขอให้แรงงานจังหวัดจัดทำรายงานโครงสร้างประชากรของจังหวัด โดยระบุว่าจำนวนข้าราชการของแต่ละส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง แรงงานภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม อาชีพอิสระ โดยแยกเป็นกลุ่มอายุ เพศ ว่าแต่ละประเภทมีจำนวนเท่าใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านแรงงานในภาพรวมทั้งหมด พร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมประสานนายอำเภอทุกท้องที่เพื่อเชิญชวน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวในกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชราภาพ นอกจากนี้อยากข้าราชการในสังกัดบูรณาการการทำงานในเชิงรุก โดยการลงพื้นที่เพื่อไปพบปะประชาชนในวันหยุดราชการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายคนทำงานส่วนใหญ่จะมีวันหยุดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะต้องทำงานร่วมกันและเข้าใจภารกิจของหน่วยงานอื่นในสังกัดด้วย ส่วนปัญหาการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อยนั้น บางครั้งพ่อแม่ไปทำงานในไร่ ต้องนำลูกหลานเข้าไปด้วย เนื่องจากไม่มีคนเลี้ยงดู เมื่อพ่อแม่ให้เด็กช่วยหยิบจับเครื่องมือ ในการตัดอ้อย ภาพดังกล่าวหากถูกนำเผยแพร่จะเกิดความเข้าใจผิดว่าประเทศไทยใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้การป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เบื้องต้นได้ขอความร่วมมือกับสมาคมชาวไร่อ้อย และโรงงานผู้ผลิตน้ำตาลเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ขอให้ประสานไปยังหน่วยงาน ในพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้เข้าไปเรียนหนังสือ ลดภาระการเลี้ยงดูของพ่อแม่เมื่อออกไปทำงาน

 

                 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสุโขทัยได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง 300 บาท อาทิ จัดตั้งศูนย์อำนวยการระดับจังหวัด จัดตั้งคณะทำงานศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำระดับจังหวัด การจัดทำป้ายและข่าวประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ส่วนสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงพบว่ามีเพียง 5 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกิจการประเภทรับเหมาก่อสร้าง บริการรักษาความปลอดภัย ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและจำหน่ายยางรถยนต์ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งข้อมูลกรณีลูกจ้างบริษัทผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง เลิกจ้างลูกจ้าง 23 คน เนื่องจากไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าตามต้นทุนที่เพิ่มจากการปรับค่าจ้าง 300 บาทที่เพิ่มขึ้นได้ ประกอบกับไม่มีการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ได้มีการตกลงกับลูกจ้างว่าจะจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด  ในวันที่ 25 มกราคม 2556 นี้ นอกจากนี้การเตรียมข้อมูลตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างจังหวัดเพื่อรองรับ อาทิ ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด 154 ตำแหน่ง 473 อัตรา ตำแหน่งงานว่างต่างจังหวัด 52 ตำแหน่ง 6,040 อัตรา ส่วนผู้ที่มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2556 พบว่า มีผู้มาขึ้นทะเบียนจำนวน 39 คน แยกเป็น ลาออก จำนวน 23 คน เลิกจ้าง 16 คน สาเหตุเนื่องจากบริษัทไม่มีการสั่งซื้อสินค้าและลดพนักงานในแผนกการผลิต

 

                ขณะเดียวกันในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการดำเนินการเพื่อรองรับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง 300 บาท อาทิ การจัดตั้งศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การติดตั้งป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น อาสาสมัครแรงงาน ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศอัตราค่าจ้าง ป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์การเลิกจ้าง/ปิดกิจการ จัดเตรียมตำแหน่งงานว่าง 221 ตำแหน่ง 1,102 อัตรา จัดคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ไปยังสถานประกอบการ 14 แห่ง ออกเยี่ยมสถานประกอบการ ประชุมชี้แจงนายจ้าง ลูกจ้าง อาสาสมัครแรงงานเพื่อรับทราบแนวทางและมาตรการรองรับการปรับค่าจ้าง ตรวจคุ้มครองแรงงาน 66 แห่ง ออกหนังสือรับรองให้สถานประกอบการยื่นขอกู้เงินตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานระหว่างวันที่ 1-18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมามีผู้ถูกเลิกจ้างเนื่องจากการปรับค่าจ้าง 300 บาท ขอขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 7 คน แยกเป็น สถานประกอบการในจังหวัด 2 แห่ง ลูกจ้าง 4 คน สถานประกอบการในจังหวัดอื่น 2 แห่ง ลูกจ้าง 3 คน โดยล่าสุดยังไม่มีรายงานสถานประกอบการในจังหวัดปิดกิจการแต่อย่างใด

 

**************************************

 

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ