ก.แรงงาน ส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านดูแลสุขภาพ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

วันที่: 
23 ธันวาคม 2011

 

           กระทรวงแรงงาน ชื่นชมโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ผลิตบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพรองรับกับตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

 

 

                                                              Download Images

 

         

          นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 84,85,86,87และ88 จำนวน 150 คน ให้กับโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทในวันนี้(23 ธ.ค.54)ว่า  ในปัจจุบันอาชีพด้านการให้บริการดูแลผู้ป่วยนั้นนับว่ามีความสำคัญ  ประกอบกับในปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนมากแต่บุคลากรในการดูแลนั้นค่อนข้างน้อย  โดยตลาดแรงงานด้านการดูแลผู้ป่วยก็ยังเปิดกว้างสำหรับอาชีพนี้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศ การที่โรงเรียนฝึกอบรมพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว นับว่าเป็นการสร้างบุคคลากรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานสมควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
          สำหรับโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทนั้นได้เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 29 ปี  ผลิตบุคลากรร่วม 4,000 คน โดยได้รับอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ  โดยบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดังกล่าวนั้น  มีโอกาสไปประกอบอาชีพในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  รวมทั้งบางส่วนได้ไปทำงานในต่างประเทศด้วย  ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้สนใจในอาชีพนี้อย่างมาก
          นอกจากนี้โรงเรียนดังกล่าวยังได้มีการร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยแวนคูเวอร์คอมมูนิตี้  ประเทศแคนาดา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในการส่งเสริมการศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ทั้งยังมีพันธมิตรในต่างประเทศคือ บริษัทซูพีเรียร์  เมดิคอล  เซ็นเตอร์ ในการจัดส่งผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงานในตำแหน่ง แคร์กีฟเวอร์ในประเทศแคนาดา  โรงพยาบาลเคจู  เมดิคอล เซ็นเตอร์  และโรงพยาบาลอิชิสึกะ ในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  และยังไปทำงานกับ โคยามากรุ๊ป  เคนโซกรุ๊ป  และสมาคมสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย  นายสมเกียรติฯ กล่าว

    

 “แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย