ความคืบหน้าจากที่ประชุมรมต.แรงงานอาเซียน

วันที่: 
11 พฤษภาคม 2012

 

 
  • • ไทย-เวียดนามเปิดสัมพันธ์ความร่วมมือด้านพัฒนาวิชาชีพในเวทีประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่ 22
    • ผลการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐกัมพูชา
  •  

 

 

 

            จากการที่ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้แทนกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่ 22 มีความคืบหน้าจากที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพและกิจการสังคมแห่งเวียดนามได้ ขอเข้าพบเพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเรื่องการจัดทำ MOU ด้านแรงงานระหว่างไทยกับเวียดนามและฝ่ายเวียดนามได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยือนเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ และการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงานของเอเชียยุโรป (Asia-Europe Labour Ministerial Meeting: ASEM) ซึ่งมีกำหนดจัดที่เวียดนามในปี 2555 
            และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่ 22 ณ Peace Palace โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถ้อยแถลงเรื่องการคุ้มครองทางสังคมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยและการดำเนินการของกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับปรับปรุงความคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาฝีมือแรงงานในประเด็นที่เป็นหัวข้อหลักของการประชุมโดยได้เสนอแนะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในประเทศสมาชิกและสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

“แรงงานไทย” ต้นทาง - ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์