ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ชูประเด็นคุ้มครองทางสังคม,พัฒนาฝีมือ สู่ที่ประชุมรมต.แรงงานอาเซียนที่กัมพูชา

วันที่: 
08 พฤษภาคม 2012

 

 

 

            รมว.แรงงานพร้อมเข้าประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 22 ที่สาธารณรัฐกัมพูชา นำเสนอความก้าวหน้าด้านขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ดูแลคุณภาพแรงงานด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพิ่มค่าจ้าง ย้ำความชัดเจนรัฐบาลไทยเดินหน้าการคุ้มครองทางสังคมในทุกด้าน

 

 

 

                                                                                                               Download Images

 

              ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555 นี้ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีกำหนดเดินทางไปสาธารณรัฐกัมพูชา เพื่อร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่ 22 (ASEAN Labour Ministerial Meeting : ALMM) และจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม ในหัวข้อ “การปรับปรุงการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาฝีมือ” ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพร้อมที่จะเตรียมกำลังคนคุณภาพเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงผันผวนที่สลับซับซ้อนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ที่นับวันก็จะมีมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าในเรื่องการให้ความคุ้มครองทางสังคม อาทิ การมีระบบหลักประกันสุขภาพที่ครบถ้วน ถ้วนหน้า ให้กับประชากรทุกกลุ่ม รวมทั้งการสร้างหลักประกันระบบประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ทำให้แรงงานทุกกลุ่มมีโอกาสในการเข้าถึงความคุ้มครองด้วยระบบประกันสังคม ให้การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงานฐานรากให้ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำในระดับที่ตอบข้อเท็จจริงของเศรษฐกิจได้ ขณะเดียวกันก็สร้างหลักประกันในด้านทักษะฝีมือ โดยนำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมาเป็นเกณฑ์กลางเพื่อให้แรงงานไทยมีการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตนรวมทั้งตอบโจทย์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

 

              โดยที่ประชุมครั้งนี้จะนำได้สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน  การประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

 

**********************

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ /
 สุขุมาล/ข่าว

 

แรงงานไทย "ต้นทาง - ต้นทุน" เศรษฐกิจไทย