ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ญี่ปุ่น พบหารือกับ Oshima Managerment Group เพื่อขยายตลาดและส่งเสริมการจ้างผู้ฝึกงานไทย และเยี่ยมชมกิจการห้องเย็นอาหารทะเลซึ่งปัจจุบันจ้างผู้ฝึกงานจีน

             นางเมทิกา  สัตตานุสรณ์  ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พบหารือกับ Oshima Managerment Group เพื่อขยายตลาดและส่งเสริมการจ้างผู้ฝึกงานไทย และเยี่ยมชมกิจการห้องเย็นอาหารทะเลซึ่งปัจจุบันจ้างผู้ฝึกงานจีน  ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม  2554 ณ จังหวัด  Hokkaido และนำคณะนายจ้างพบหารือผู้บริหารกรมการจัดหางาน ณ กรมการจัดหางาน พร้อมทั้งดูงานการฝึกอบรมเตรียมผู้ฝึกงานก่อนเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

 

 พบหารือเพื่อขยายตลาดแรงงานไทยกับ Oshima  Management Group และเยี่ยมชมกิจการห้องเย็นอาหารทะเล ณ จังหวัด Hokkaido

 นำคณะนายจ้าง Oshima Management Group พบหารือผู้บริหารกรมการจัดหางาน ณ กรมการจัดหางาน

 

 นำคณะนายจ้าง Oshima Management Group ดูงานการฝึกอบรมผู้ฝึกงานก่อนเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา