ปลัดก.แรงงาน แนะ! หน้าที่อาสาสมัครแรงงาน ‘ชี้เป้า คัดกรอง ส่งต่อ’ ตอบสนองความต้องการคนในชุมชน/พื้นที่

วันที่: 
22 ธันวาคม 2011

 

              กระทรวงแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 มุ่งเน้นภารกิจอาสาสมัครแรงงานทำหน้าที่ประสาน จัดเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินงานนำไปสู่การปฏิบัติจริง

 

 

                                                                 
                                                                  Download Images

 

 

              นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ว่า กระทรวงแรงงานจัดตั้ง ‘ผู้มีจิตอาสา’ เป็นอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานในการประสานให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน  อาสาสมัครแรงงาน(อสร.) จึงนับเป็นส่วนสำคัญที่นำความเจริญมายังกระทรวงแรงงาน ภารกิจของ อสร. แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการงานจากทุกหน่วยของกระทรวงแรงงานให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่/ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากลักษณะงานและภารกิจกระทรวงแรงงานเป็นงานเฉพาะด้าน แตกต่างกันทางเทคนิค และความเป็นมืออาชีพ เมื่อมี อสร.มาช่วยเป็นเครือข่ายในการประสานงานด้านแรงงานลงสู่พื้นที่/ชุมชน ทำให้ภารกิจสำคัญๆ ของกระทรวงแรงงานได้กระจายไปถึงประชาชนในพื้นที่/ชุมชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง


               การจัดประชุมครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษาการดำเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน มีการตอบข้อซักถามในประเด็นข้อสงสัยระหว่างเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริงตรงตามเป้าหมาย  กระทรวงแรงงานตั้งเป้าหมายการทำงาน อสร. สำรวจข้อมูลแบบบูรณาการ โดยชี้เป้าความต้องการด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่/ชุมชน อาทิ ด้านจัดหางาน/ฝึกอาชีพ สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการประกันตนตามมาตรา 40 ส่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในภูมิภาคทำการคัดกรองข้อมูลส่งต่อส่วนกลางนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการให้ตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่/ชุมชน สำหรับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานต้องรอบรู้ในงาน มีการขวนขวายแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ให้คลุกคลี ใกล้ชิด  พบปะแลกเปลี่ยนแนวคิด และติดตามประเมินผลในภารกิจของ อสร.อย่างเป็นประจำ เพื่อเข้าถึงข้อมูลตรงตามต้องการของประชาชนในพื้นที่/ชุมชน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


               ดร.อำมร  เชาวลิต ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน จัดตั้งอาสาสมัครแรงงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 ปัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานจำนวน 7,255 คน รับผิดชอบการประสานความต้องการ  ด้านแรงงานของประชาชนในพื้นที่/ชุมชนทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 217,650 คนต่อปี ปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับ 5 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค นับตั้งแต่การสำรวจ วางแผน ปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุง เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มีผลงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรม 

 

“แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย