ยกระดับคลินิกโรคจากการทำงาน ครอบคลุมลูกจ้าง 8.58 ล้านคน

วันที่: 
28 มกราคม 2013

 

             ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของคลินิกโรคจาการทำงาน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงแรมรามาการ์ดเด้น กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Download Images

 

                 

                นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ถือเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงสาธารณสุขที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดูแลลูกจ้างที่ถือเป็นทรัพยากรหลักและต้นทุนที่สำคัญของประเทศ เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจะได้รับบริการทั้ง การตรวจรักษา วินิจฉัยโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้มาตรฐาน การส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวังโรค และอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านแรงงานในการสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงการมีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดี โดยการเพิ่มศักยภาพกองทุนเงินทดแทน ซึ่งเป็นกองทุนที่ใช้ดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนในปี 2555 พบว่า สามารถลดการประสบอันตรายกรณีหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และตาย ลงได้เหลืออัตรา 4.49 ต่อพันราย จากเดิมอัตรา 4.55 ต่อพันราย ในปี 2554

 

                 สำหรับในปี 2556 โครงการคลินิกโรคจากการทำงานสามารถขยายการให้บริการในโรงพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นอีก 9 แห่ง จากเดิมที่มีอยู่ 81 แห่ง รวมเป็น 90 แห่ง ซึ่งจะสามารถให้การดูแลครอบคลุมลูกจ้างได้ 8.58 ล้านคน และสถานประกอบการ 342,280 แห่ง อันจะช่วยทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

 

                 นายอนุสรณ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน ควรเอาสถิติข้อมูลตัวเลขที่ผ่านมา นำมาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขให้โรคจากการทำงานหรือการเจ็บป่วยเหลือน้อยที่สุด และควรหาวิธีการยึดอายุการทำงานให้แก่ผู้สูงอายุให้นานขึ้น

 

                นอกจากนี้ นายอนุสรณ์ฯ ได้มอบรางวัลผลการดำเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทำงานโดดเด่น ๓ รางวัล ระดับดีเด่น จังหวัดระยอง ระดับดีมาก จังหวัดนครราชสีมา และระดับดี จังหวัดอุดรธานี รวมถึงประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้ผ่านการอบรมประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต จำนวน 5 คน


                ทั้งนี้การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 550 คน เป็นผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงาน อาทิ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ตลอดจนผู้ประสานงานโครงการระดับต่างๆ ฯลฯ

 

 

               ******************************

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร   ภาพ / ข่าว