ก.แรงงาน เปิดโครงการ “ถนนปลอดหนี้” เสริมสร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการ

วันที่: 
29 มกราคม 2013

 

             ก.แรงงาน เปิดโครงการ “ถนนปลอดหนี้” โดยสำนักงานประกันสังคม เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการในการชำระเงินสมทบให้ครบถ้วน พร้อมจัดกิจกรรมโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการที่ไม่ค้างชำระเงินสมทบตลอดปี 2555 จำนวน 92 แห่ง

 

 

 

 

                                                                                                                    Download Images

 

 

                

                นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน กล่าวในพิธีเปิดโครงการถนนปลอดหนี้และกิจกรรมประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ได้มอบให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการให้ปี 2555 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเร่งรัดหนี้ และได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระแก่หน่วยปฏิบัติเป็นระยะ และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ จึงได้จัดทำโครงการถนนปลอดหนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการในการชำระเงินสมทบให้ครบถ้วน อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นายจ้างเห็นความสำคัญของการชำระเงินสมทบและตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกันตน หากนายจ้างค้างชำระเงินสมทบ

 

                 สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมามีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการถนนปลอดหนี้จำนวนทั้งสิ้น 5,670 แห่ง มีสถานประกอบการค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 1,163 แห่ง มีเงินสมทบค้างชำระจำนวน 6.15 ล้านบาท และเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ปรากฏว่าไม่มีสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ “ถนนปลอดหนี้” ค้างชำระเงินกองทุนประกันสังคม

 

                ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมโครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้สถานประกอบการตามโครงการถนนปลอดหนี้ปี 2555 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ม.ค.55 มีสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณจำนวน 92 แห่ง จากการคัดเลือกของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ปริมณฑล/สาขา จำนวน 23 หน่วย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสถานประกอบการที่ตั้งอยู่บนถนนตามโครงการถนนปลอดหนี้ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ปริมณฑล/สาขา ที่ชำระเงินสมทบครบถ้วนแล้ว รวม 46 แห่ง และกลุ่มสถานประกอบการที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนถนนตามโครงการถนนปลอดหนี้ แต่มีการชำระเงินสมทบถูกต้องครบถ้วนมาโดยตลอด และมีคุณสมบัติเป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมตั้งแต่ปี 2543 มีการส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินสมทบผ่านหน่วยบริการ โดยให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ปริมณฑล/สาขา เป็นผู้คัดเลือกสถานประกอบการรวม 46 แห่ง

 

               “โครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนายจ้าง ตลอดจนสร้างแรงจูงใจนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมได้ครบถ้วนถูกต้องจึงได้จัดทำเพื่อเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ส่งเงินสมทบตามระยะเวลาที่กำหนด และภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของนายจ้างที่ดี” นายอนุสรณ์กล่าว

 

 

******************************

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
วิชชุลดา บัวชัย-ข่าว/สมภพ ศีลบุตร-ภาพ