ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงแรงงาน (CIO)

 

 

นายแพทย์สุรเดช  วลีอิทธิกุล
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวงแรงงาน
(
Chief Information Officer : CIO) 


วุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)  มหาวิทยาลัยชินวัตร

การอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารประกันสังคม รุ่นที่ 1 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
 • หลักสูตรนักบริหารแรงงานและสวัสดิการสังคมระดับสูง (ระดับ 8)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 4
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2555)
 • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 3 (ปพม.3) สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
 • รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) กระทรวงแรงงาน (30 ตุลาคม 2557)
 • ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ  (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ)สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (17 มีนาคม 2557)
 • รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ  (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ)สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (27 ธันวาคม 2556)
 • รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (บริหาร ระดับต้น) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (14 สิงหาคม 2556)
 • รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (บริหาร ระดับต้น) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (10 สิงหาคม 2555)
 • รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (บริหาร ระดับต้น) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (27 มกราคม 2555)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม  (11 กุมภาพันธ์ 2554)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม (30 ธันวาคม 2553)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม (29 พฤศจิกายน 2553)
 • ประกันสังคมจังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี (1 พฤศจิกายน 2553)
 • ประกันสังคมจังหวัด (นักวิชาการประกันสังคม 8) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ (1 มกราคม 2548)
 • ผู้อำนวยการกอง (นักวิชาการประกันสังคม 8) กองแผนงานและสารสนเทศ (26 กันยายน 2546)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสังคม 8 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (จังหวัดปทุมธานี) กองประสานการแพทย์ (27 มีนาคม 2546)
 • ผู้อำนวยการกอง (นักวิชาการประกันสังคม 8) กองทะเบียนและประมวลผล (26 มีนาคม 2546 )
 • ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสังคม 8) กองทะเบียนและประมวลผล (20 กันยายน 2544)
 • ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสังคม 8) กองประสานการแพทย์และฟื้นฟูสมรรถภาพ (1 ธันวาคม 2540)
 • ประกันสังคมจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสังคม 8) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ (15 ธันวาคม 2538)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (54) (ป.ม.)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
   


เกี่ยวกับ (Chief Information Officer : CIO)

 • วิสัยทัศน์ด้าน ICTของกระทรวงแรงงาน
  มุ่งมั่นพัฒนา ICT เพื่อบูรณาการข้อมูลแรงงานรอบด้าน และยกระดับขีดความสามารถในการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด
 • ติดต่อ
  กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
  โทรศัพท์ 0 2232 1125 โทรสาร 0 2643 4366
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงแรงงาน