ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน กำชับหน่วยงานดูแลรักษาสภาพการจ้างหลังอุทกภัย

วันที่: 
31 มกราคม 2012

 

              นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมกระทรวงแรงงาน มีนายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมประชุม โดยพิจารณาให้มีการดูแลการบริหารเงินตามโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง หลังเกิดอุทกภัย ซึ่งมีบางสถานประกอบกิจการยังไม่พร้อมเปิดก็จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อรักษาสภาพการจ้างต่อไป

 

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้มีการเสนอเรื่องการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน แรงงาน สถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของแต่ละกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยตนได้รับทราบว่ามีสถานประกอบกิจการที่ประสบอุทกภัยสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 16 มกราคม 2555 จำนวน 28,679 แห่ง ลูกจ้าง 993,944 คน ในจำนวนดังกล่าวมีสถานประกอบกิจการสามารถเปิดดำเนินการได้แล้ว 28,316 แห่ง ลูกจ้างกลับเข้าทำงาน 822,341 คน สถานประกอบกิจการแจ้งปิดกิจการ 11 แห่ง ลูกจ้าง 3,850 คน คงเหลือที่ยังประสบอุทกภัย 352 แห่ง ลูกจ้าง 167,753 คน ซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง เพื่อให้นายจ้างรักษาสภาพการจ้าง โดยรัฐบาลให้นายจ้าง ทำบันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยูว่าจะรักษาสภาพการจ้าง และนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบให้กับลูกจ้าง เมื่อรวมทั้งส่วนของนายจ้างและรัฐบาลแล้วลูกจ้างต้องได้รับไม่น้อยกว่าเดือนละ 75 เปอร์เซ็นต์ โดยในส่วนของรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านนายจ้างให้แก่ลูกจ้างเดือนละ 2,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป โดยจะจ่ายไม่เกิน 3 เดือน แต่จนถึงขณะนี้ยังมีสถานประกอบกิจการบางแห่งที่ยังไม่สามารถฟื้นฟูและเปิดกิจการได้ จึงให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเสนอเรื่องถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอขยายระยะเวลาจากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2555 เพื่อนำเงินงบประมาณโครงการส่วนที่ยังมีอยู่ ไปพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป
                
 

แรงงานไทย  “ต้นทาง-ต้นทุน”  เศรษฐกิจไทย 

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
นฤป  สุรเดชา  - ข่าว