ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน ประกาศนิคมอุตฯ อมตะนคร เป็นโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่: 
18 มกราคม 2012

 

              นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการมุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครสีขาวป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ณ ห้องประชุมสถาบันไทย - เยอรมัน บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

                                                                                       Download  Images

 

              วันที่ 18 มกราคม 2555 นายเผเดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการมุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาวป้องกันยาเสพติด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนร่วมเป็นพลังแผ่นดินไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครสีขาวป้องกันยาเสพติด มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการในนิคมฯ ที่ผ่านเกณฑ์เป็นโรงงานสีขาวปี 2554 จำนวน 88 แห่ง
              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยใช้แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย โครงการโรงงานสีขาว โครงการทูบีนัมเบอร์วัน  และเป็นหน่วยงานสนับสนุนแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด โดยการส่งเสริมการรวมตัวทุกภาคส่วน รวมถึงสถานประกอบกิจการ เป็นพลังแผ่นดินเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
              ที่ผ่านมา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เปิดปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 โดยกำหนดเป้าหมายลดยาเสพติด คือยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดและความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้ได้ภายใน 1 ปี โดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินภารกิจตอบสนองวาระแห่งชาติดังกล่าว โดยรณรงค์สร้างจิตสำนึกเรื่องยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน พร้อมกันนี้ได้เข้าไปป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ในรอบปี 2554 ได้ฝึกอบรมฝีมือเพื่อสร้างชีวิตแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 4,486 คน ให้บริการจัดหางานกับผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 365 ครั้ง และมีผลงานการดำเนินการในปี 2554 เป็นต้นมา ทั่วประเทศมีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 54,100 แห่ง ลูกจ้างได้รับประโยชน์ 5,645,020 คน โดยขณะนี้มีนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านเกณฑ์เป็นนิคมฯ สีขาวแล้ว 10 แห่ง

 

แรงงานไทย  “ต้นทาง-ต้นทุน”  เศรษฐกิจไทย  
 


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
/ นฤป  สุรเดชา  - ข่าว