รัฐบาลมาเลเซียประกาศขยายเวลาลงทะเบียนแรงงานผิดกฎหมาย อีกครั้ง ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554

         

             จากที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศแผนการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (แผน 6P)  กำหนดให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปลงทะเบียน เพื่อขอเป็นแรงงานที่ถูกต้องหรือขอเดินทางกลับประเทศ  โดยให้ไปลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 1- 21 สิงหาคม 2554 เป็นเวลา 3 สัปดาห์

 
          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียได้ประกาศขยายเวลาการลงทะเบียนอีกครั้ง เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2554


          จนถึง 19 สิงหาคม 2554 มีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายไปลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 1,135,499 คน โดยไปลงทะเบียน ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำนวน ๑๙๘ แห่ง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) และที่บริษัทนายหน้าตัวแทน จำนวน ๓๓๖ แห่งทั่วคาบสมุทรมลายู (มีค่าใช้จ่าย 300 ริงกิต) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลประมาณการว่ามีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซียกว่า ๑.๘ ล้านคน ยังคงมีแรงงานต่างชาติฯ ที่ไม่ไปลงทะเบียนอีกเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ประกาศขยายเวลาการลงทะเบียนออกไปอีก


          สนร. มาเลเซียขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกครั้งว่า ผู้ที่มาลงทะเบียนแล้ว จะได้รับการอนุมัติใบอนุญาตทำงานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของบริษัทนายจ้างเป็นสำคัญ กล่าวคือ นายจ้างจะต้องดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีใบจดทะเบียนบริษัท มีใบอนุญาตประกอบการ มีร้านหรือโรงงานที่ได้มาตรฐาน และจำนวนแรงงานที่ขอได้สัดส่วนกับอัตราการจ้างงานแรงงานท้องถิ่นและขนาดของร้าน เป็นต้น


          ดังนั้น ในขณะนี้ผู้ที่ไปลงทะเบียนจึงยังไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ (นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ให้แก่นายจ้าง หรือนายหน้ารายใด จนกว่าจะได้รับการยืนยันเป็นเอกสารจากทางการ ว่าได้รับอนุมัติใบอนุญาตทำงานเป็นที่แน่นอนแล้วเท่านั้น


          สำหรับขั้นตอนหลังจากการลงทะเบียน  นายจ้างจะต้องไปยื่นขอโควต้าจำนวนแรงงานต่างชาติที่ศูนย์ครบวงจร (One Stop Centre) ที่กระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย เมืองปุตราจายา ซึ่งจะเปิดให้ดำเนินการในราวเดือนกันยายน ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน และจะต้องได้รับการอนุมัติโควต้าจากกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานต่อไปได้ ทั้งนี้ ขอให้ติดตามความคืบหน้าจากข่าวประกาศทางสื่อแขนงต่างๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป