การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีระบบ พร้อมรองรับเปิดประชาคมอาเซียน

วันที่: 
23 มกราคม 2013

 

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมโต๊ะกลมการเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชีย การประเมินผลนโยบายในการตอบสนองความต้องการแรงงานข้ามชาติของตลาดแรงงานเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะในภูมิภาค ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

                                                                                                                    Download Images

 

                 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันถือเป็นยุคของโลกไร้พรหมแดน การคมนาคม และการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในฐานะที่มีส่วนส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายแรงงานจึงเป็นประเด็นสำหรับการหารือในหลายเวที ซึ่งเห็นได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมในครั้งนี้เคยร่วมกันจัดประชุมโต๊ะกลมในหัวข้อการเคลื่อนย้ายแรงงานมาแล้วสองครั้ง ปี ค.ศ. 2011 และค.ศ. 2012 และได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และจากผู้กำหนดนโยบายด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย

 

                  เป็นที่ทราบกันว่าปี ค.ศ. 2015 ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังเตรียมความพร้อมที่จะรวมตัวกันเพื่อเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงาน การกำหนดความต้องการทักษะที่สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการเชิงนโยบายของการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพมากขึ้นล้วนเป็นเรื่องที่มีความสอดคล้องกับการเตรียมพร้อมของอาเซียนทั้งสิ้น

 

                  นายเผดิมชัยฯ กล่าวต่อไปว่ารัฐบาลไทยได้เร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ด้วยการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อให้พร้อมกับการเดินทางไปทำงานภายใต้กรอบการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี อาทิ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเพื่อเตรียมการรองรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 การจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งปัจจุบันอาเซียนได้มีการลงนามข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพสำหรับ 8 สาขาวิชาชีพ ที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี ได้แก่ วิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี และการบริการ/การท่องเที่ยว

 

                    สำหรับในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปี (2555-2557) จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน กำหนดและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ การพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานใหม่และแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีคุณภาพ ด้านทักษะฝีมือและผลิตภาพแรงงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายและมาตรการสำหรับบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการคุ้มครองให้แก่แรงงานต่างด้าวและเป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ อีกทั้งยังเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าว พร้อมจัดตั้งศูนย์นำเข้าแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและออกใบอนุญาตการทำงานในพื้นที่ที่มีสถิติการเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าวสูง

 

                   นายเผดิมชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานมีการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยขณะนี้ได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาแรงงานรองรับสาขาอุสาหกรรมยานยนต์ ฝึกภาษาผู้ขับแท็กซี่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดูเรื่องของข้อกฎหมายที่แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน รวมถึงสัญญาต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ส่วนของประกันสังคมเมื่อมีแรงงานต่างชาติเข้ามาจะต้องเข้าสู่ประกันสังคมทันที ทั้งนี้ทุกหน่วยงานต้องพร้อมดำเนินบทบาทของตนให้เอื้อต่อการเปิดประชาคมอาเซียน

 

                   ทั้งนี้การประชุมโต๊ะกลมการเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชียฯ จะมีการอภิปรายในหัวข้อแนวโน้มและการคาดการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน เงินส่งกลับ และความต้องการแรงงานในเอเชีย กำหนดสาขาการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะ กำหนดความต้องการทักษะที่สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน การได้รับประโยชน์จากสมรรถนะซึ่งติดตัวคนและความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและการโยกย้ายถิ่นฐาน และการลงทุนและการกลับคืนสู่สังคมของแรงงานย้ายถิ่น

 

*****************************************

 

                

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
กัณติภณ คูสมิทธิ์ - ข่าว /สมภพ ศีลบุตร - ภาพ