สนร.มาเลเซีย จัดสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทย

        

                วันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก และเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้ง อาสาสมัครแรงงานไทยในมาเลเซีย ณ ห้องประชุมบุหงารายา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ มีเครือข่ายอาสาสมัครจากรัฐต่างๆ ทั่วประเทศมาเลเซียเข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน

 

              

 

          ในการสัมมนาดังกล่าว มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 

          1.    การบรรยายสรุปเรื่อง สาเหตุ ปัญหาคนไทยตกทุกข์ได้ยากในมาเลเซียและการช่วยเหลือ โดยกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู, กุงสุล สกญ. ณ เมืองปีนัง และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายกงสุล) กรุงกัวลาลัมเปอร์
          2.    การบรรยายสรุปเรื่อง สถานการณ์แรงงานไทยในมาเลเซีย ปัญหาและแนวทางแก้ไข  โดยที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
          3.    การดำเนินโครงการเชิงป้องกันหญิงไทยในพัทยาถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ โดยผู้อำนวยการศูนย์ธารชีวิต คณะภคินีศรีชุมพาบาล เมืองพัทยา
          4.    การสัมมนาเรื่อง ขบวนการ วิธีการชักชวนหลอกลวงคนไทยเข้ามาเลเซีย  โดยผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้จัดการโครงการประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (TRAFCORD)
          5.    การสัมมนาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงป้องกันคนไทยเข้ามาเลเซียไม่ถูกต้องที่ต้นทาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา, ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ. บต. (ฝ่ายแรงงาน)  และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายตำรวจ)
          6.    การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างผู้เข้าร่วมการสัมมนา

 

          สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียได้บรรยายสรุปสถานการณ์แรงงานในมาเลเซีย วิธีการเดินทางเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งได้ให้ข้อมูลนโยบายด้านแรงงานของประเทศมาเลเซียที่สำคัญในปัจจุบัน เพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานได้ทราบและสามารถเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่คนไทยในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง  โดยเน้นว่าคนไทยทุกคนต้องทราบขั้นตอนและวิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้อง คนงานที่มีใบอนุญาตทำงานต้องทราบสิทธิประโยชน์ของตน  สำหรับผู้ที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตแต่ประสงค์จะทำงานอย่างผิดกฎหมายต่อไป ก็ควรได้รับทราบข้อมูลวิธีการทำงานที่ถูกต้องด้วย รวมทั้งรับทราบความเสี่ยงและผลที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตนเอง เพื่อประกอบการตัดสินใจในอนาคตต่อไป

 

          นอกจากนี้ สนร. มาเลเซียได้แจกคู่มือสำหรับแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ที่ได้จัดทำขึ้นแก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งได้รับความสนใจขอรับไปแจกจ่ายแก่คนไทยในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก