สร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ แก้ปัญหาขาดแคลน-ว่างงาน

วันที่: 
21 มกราคม 2013

 

             ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดการสัมมนาโครงการแนะแนวอาชีพ “กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ” ดึงครูแนะแนวอาชีพทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมเป็นเครือข่ายแนะแนวอาชีพ พร้อมรองรับประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

             

                                                                                                                   Download Images

 

               รวมทั้งความร่วมมือจากหลายฝ่ายดำเนินการ ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการแนะแนวอาชีพกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย เพื่อแสวงหาแนวร่วมในการพัฒนาการแนะแนวอาชีพ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีระบบการแนะแนวอาชีพเชิงบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ และเครือข่ายของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีแนวทางและแผนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม มีบริการที่มีคุณภาพกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรเตรียมการพัฒนากำลังแรงงานให้มีศักยภาพและสมรรถนะเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์

 

              “คณะอาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และผู้แทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจกับการแนะแนวอาชีพที่ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งต่อการมีงานทำในอนาคต รวมถึงเมื่อกลับไปควรมีการสร้างเครือข่ายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คเพิ่มเติม” นายอนุสรณ์ฯ กล่าวท้ายสุด


                ทั้งนี้กรมการจัดหางานได้มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทย โดยมีการเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ มีการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวอาชีพตั้งแต่ปี 2555-2559 เพื่อขับเคลื่อนระบบแนะแนวอาชีพเชิงบูรณาการ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการว่างงานของผู้จบการศึกษาใหม่ รวมถึงวางแผนกำลังคนเพื่อเป็นการรองรับการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบในปี 2558

 

*****************************

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/

กัณติภณ คูสมิทธ์ ข่าว /สุพัตรา ภาระหัส ภาพ