ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน่วยงานกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมนิคมอุตฯ ลำพูน

วันที่: 
10 มกราคม 2012

 

                   นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนได้รายงานว่า เมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคม 2554 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน เช่น บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ เพื่อรับทราบแผนดำเนินการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

 

                 โดยที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีโรงงานผลิตภาคอุตสาหกรรม 75 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นโรงงานของญี่ปุ่น มีแรงงานประมาณ  46,000 คน ส่วนใหญ่เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งออกต่างประเทศ มีผลผลิตเฉลี่ยมูลค่าปีละ 40,000 ล้านบาทเศษ นิคมอุตสาหกรรมฯ มุ่งให้บริษัทต่างๆ ได้มีกระบวนการผลิตเชิงคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะให้กระทำอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่จะไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งนายสุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มีความห่วงใยเกี่ยวกับแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งมีแรงงานอยู่จำนวนมาก รวมถึงปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่น จึงมีโครงการโรงงานสีขาว เพื่อรณรงค์ให้ปลอดยาเสพติดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไปทั่วทุกนิคมอุตสาหกรรม และบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
                 สำหรับจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านอุตสาหกรรม เพราะมีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งอยู่ มีประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 363,824 คน แยกเป็นเพศชายจำนวน 177,477 คน เพศหญิงจำนวน 186,347 คน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานจำนวน 281,558 คน และผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 82,266 คน  โดยผู้มีงานทำพบว่าทำงานในภาคเกษตรกรรมจำนวน 109,515 คน หรือร้อยละ 39.0 ของผู้มีงานทำทั้งหมด เป็นเพศชาย 63,660 คน เพศหญิง 45,855 คน และทำงานนอกภาคเกษตรกรรมจำนวน 171,005 คน หรือร้อยละ 61.0 ของผู้มีงานทำทั้งหมด เป็นเพศชาย 80,171 คน เพศหญิง 90,834 คน ในขณะที่จังหวัดลำพูนมีจำนวนสถานประกอบกิจการจำนวน 1,873 แห่ง มีลูกจ้างรวม 73,478 คน เป็นชาย 29,988 คน หญิง 43,490 คน

 

แรงงานไทย  “ต้นทาง-ต้นทุน”  เศรษฐกิจไทย 

 

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

/ นฤป  สุรเดชา  - ข่าว