องค์กรผู้รับผู้ฝึกงาน IM Japan แก้ไขเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจในการรับสมัครคนไทยมาฝึกงานในญี่ปุ่น

 

 

              ตามที่ กระทรวงแรงงานและมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ International Manpower Development Organization, Japan (IM Japan) ได้ลงนามใบบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในสถานประกอบกลางขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศญี่ปุ่น โดยกรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดการฝึกอบรมก่อนเดินทาง และการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น กำหนดระยะเวลาฝึกงานสูงสุดไม่เกิน 3 ปี (36 เดือน) โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 25 ปี โดยผู้สมัคร   ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงาน นั้น

 

             เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ได้มีการลงนามในแก้ไขบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯโดยได้ขยายคุณสมบัติของผู้สมัครกว้างขึ้น เป็นผู้มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี และเปิดรับผู้สมัครทั้งเพศหญิงและเพศชาย สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจึงขอประชาสัมพันธ์ผู้มีคุณสมบัติที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมาเพื่อทราบ ซึ่งขณะนี้กรมการจัดหางานกำลังประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2554 ครั้งที่ 5 

 

             ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศทางเว็บไซท์กรมการจัดหางานที่ http://www.doe.go.th/news/july_54/imm.pdf  หรือติดตามประกาศการรับสมัครครั้งต่อๆไปได้ที่   http://www.overseas.doe.go.th/