อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร JITCO ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

 

 

 

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ นางฉันทนา บุญอาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางเมทิกา สัตตานุสรณ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางมาลี วาดะ ผู้ช่วยดำเนินการส่งเสริมด้านการจ้างงานในต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารขององค์กร Japan International Training Cooperation Organization (JITCO)เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่ อทป. (ฝ่ายแรงงาน) เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ผลการเข้าเยี่ยมคารวะ ดังนี้
๑.   Mr.Kensuke Tsuzuki,Senior Vice-President พร้อมด้วย Mr.Tsuneyuki Tanaka,Manager และ Ms.Yuko Okamura, Assistant Manager, Second International Affairs Division, International Affairs Department ให้การต้อนรับ
๒.  อทป.(ฝ่ายแรงงาน) แจ้งว่า ตั้งแต่มารับตำแหน่งใหม่ได้มาพบองค์กร JITCO  เป็นลำดับแรก เนื่องจากเห็นความสำคัญว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการรับผู้ฝึกงานต่างชาติ และสนร.ญี่ปุ่นซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงานไทย ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในทุกๆด้านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการรับ-ส่งผู้ฝึกงานไทย
๓.   Mr.Kensuke Tsuzukiกล่าวถึงความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการดูแลการจัดส่งผู้ฝึกงานไทย โดยองค์กร JITCOได้จัดส่งคณะผู้แทนเดินทางไปประเทศไทยเพื่อเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ประชุมประจำปีร่วมกับกรมการจัดหางาน และจัดประชุมชี้แจงองค์กรผู้ส่งผู้ฝึกงานเป็นประจำทุกปี โดยปีที่ผ่านมา คณะผู้แทน JITCOนำโดยประธานองค์กรฯ ได้เดินทางไปประเทศไทยเพื่อดำเนินภารกิจดังกล่าว สำหรับปีนี้ Mr.Kensuke Tsuzuki จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไปประเทศไทย ซึ่งอทป. (ฝ่ายแรงงาน) แจ้งว่ายินดีประสานงานกับกระทรวงแรงงาน และให้ความร่วมมือแก่คณะผู้แทนอย่างเต็มที่